Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WebShepherd een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Website: een verzameling van samenhangende webpagina’s met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen en/of video’s, die opgeslagen worden of in het gebruikte jargon gehost.

Content Management Systeem (CMS): is een softwaretoepassing die het mogelijk maakt dat de Opdrachtgever eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kan publiceren.

Onderhoud van een website: het plaatsen door WebShepherd van door de Opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de Opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten en beelden in de bestaande website van de Opdrachtgever.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen WebShepherd en de Opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

2.3 WebShepherd houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in een maand nadat de Opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden op de hoogte is gesteld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Een aanbieding of offerte van WebShepherd is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien na deze periode besloten wordt op de aanbieding of offerte in te gaan heeft WebShepherd het recht prijzen of voorwaarden te wijzigen.

3.2 WebShepherd kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Prijzen en/of tarieven kunnen aangepast worden indien blijkt dat de door de Opdrachtgever geleverde informatie onjuist of onvolledige was.

Artikel 4 De opdracht

Door akkoord op een offerte van WebShepherd of bij aanvang van een opdracht met WebShepherd ontstaat een overeenkomst waarbij de Opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 5 Vergoeding, tarieven

5.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever aan WebShepherd de overeengekomen vergoeding verschuldigd

5.2 Alle door WebShepherd aangegeven prijzen zijn exclusief btw en transport- en verzendkosten, administraties en declaraties van ingeschakelde derden tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. De prijzen zijn inclusief een vergoeding voor reiskosten tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Levering, betaling, gevolgen wanbetaling en eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van WebShepherd. Er kan overeengekomen worden dat bepaalde onderdelen van de opdracht overgaan als de Opdrachtgever alle bedragen die hij aan WebShepherd verschuldigd is vanwege door WebShepherd geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten heeft betaald. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen inclusief rente en kosten altijd volledig en tijdig worden voldaan.

6.2 Het door WebShepherd geleverde Content Management Systeem wordt geen eigendom van de Opdrachtgever, maar zal door de Opdrachtgever te gebruiken zijn d.m.v. een abonnementssysteem voor een met WebShepherd afgesproken bedrag.

6.3 Na levering van WebShepherd aan de Opdrachtgever geldt een acceptatieperiode van 2 weken waarin de Opdrachtgever kleine wijzigingen in de lay-out kosteloos kan laten aanpassen. Na deze acceptatieperiode geldt het product als geaccepteerd en zullen voor wijzigingen uurloon in rekening gebracht worden.

6.4 Opgegeven termijnen voor de levering door WebShepherd van producten en/of diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5 In geval van het ontwerpen of ontwikkelen van een website, achterliggende systemen, drukwerk of huisstijl is WebShepherd gerechtigd om met deelfacturen te werken lopende het project.

6.6 Betaling van rekeningen van WebShepherd dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijving van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

6.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Opdrachtgever alsdan 15% incassokosten, berekend over de vordering in hoofdsom, verschuldigd. Indien WebShepherd hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7 Inschakeling derden

Als WebShepherd dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door WebShepherd gewenste wijze ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de Opdrachtgever aan WebShepherd verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. de voor de uitvoering noodzakelijke en de door WebShepherd gevraagde medewerking wordt verleend;
  4. de geleverde zaken volgens de door de WebShepherd verstrekte aanwijzingen gebruikt worden en adequaat beveiligd worden;

8.2 De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

Artikel 9 Geheimhouding / vertrouwelijke informatie

WebShepherd en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij-en alsdan voor zover-verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel  10 Risico van opslag informatie

10.1 WebShepherd bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. WebShepherd neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.

10.2 Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt WebShepherd de informatie conform deze wet en meldt hij eventuele datalekken en inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet.

10.3 WebShepherd is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de informatie - al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van WebShepherd. De Opdrachtgever zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie/back-up bewaart van de aan de WebShepherd verstrekte informatie, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 11 Klachten

Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden door WebShepherd dienen (schriftelijk) kenbaar te worden gemaakt aan WebShepherd. Eventuele klachten worden inhoudelijk besproken. WebShepherd zal samen met de degene die de klacht heeft geuit tot een oplossing proberen te komen.

De Opdrachtgever kan geen klachten uiten over de website of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten indien hij/zij na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de website en/of software.

Artikel 12 Duur en Beëindiging

12.1 Contracten met betrekking tot Content Management Systeem, domeinnaam registratie, hosting en andere producten waar nadrukkelijk maandelijkse abonnementskosten vermeld zijn hebben een minimale duur van 1 jaar en kunnen daarna elk moment schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

12.2 Contracten met betrekking tot de optimalisatie van Google Adwords en Google Analytics  hebben een minimale duur van 3 maanden en kunnen daarna elk moment schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze contracten worden elke maand stilzwijgend verlengd.

12.3 WebShepherd heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen jegens WebShepherd. WebShepherd zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WebShepherd kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling en of beperking bestaan.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid WebShepherd.

13.1 WebShepherd heeft geen enkele verplichting tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever lijdt, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WebShepherd.

13.2 Een verplichting tot schadevergoeding van WebShepherd aan de Opdrachtgever blijft te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

13.3 WebShepherd heeft geen enkele verplichting tot vergoeding van gevolgschade die de Opdrachtgever indirect lijdt.

13.4 Hosting, Programmeerwerk, Ontwerp, Linkbuilding en Domeinnaamregistratie worden bij derden betrokken, WebShepherd is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat deze derden tekortschieten in de nakoming van hun verbintenissen.

Artikel 14 Toepasselijkheid recht en forumkeuze

14.1 Op de rechtsverhouding tussen WebShepherd en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien

 

 

 

Onze referenties